Jak zrobić rozliczenie podatkowe WINIARZA – ROLNIKA?

PIT-36

Jak już wiecie z poprzednich moich wpisów przepisy podatkowe wyodrębniają następujących  producentów wina:

  1. drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl – przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów wina będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli
  2. drobny producent wina z upraw własnych od 100 hl do 1000 hl – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej napojów alkoholowych, jeżeli nie są spełnione warunki do zaliczenia produkcji takich napojów do przychodów z innych źródeł (patrz punkt powyższy)
  3. producent wina – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej produkcji wina z winogron nie pochodzących z upraw własnych, bez względu na wielkość produkcji

Drugi i trzeci przypadek nie budzi większych wątpliwości. Poza kilkoma wyjątkami rozlicza się je tak jak każdą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Największe wątpliwości budzi rozliczenie roczne drobnego producenta wina z upraw własnych do 100 hl, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo przedsiębiorcy wyrób wina przez producentów wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550) będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli, nie stanowi działalności gospodarczej.

Dużą wątpliwość budzi tutaj podmiot, który produkuje i sprzedaje wino – ROLNIK.

Co do zasady działalność rolnicza zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24 i 2015) będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli.

Dlatego też musimy zastanowić się kiedy kończy się działalność rozlicza za zaczyna produkcja wina.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów rolniczych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych uprawa albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność (…), z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ustawodawca w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Czyli przychody osiągane z wyrób wina przez producentów wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550) będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli nie są działalnością rolniczą.

Poniższa grafika przedstawia kiedy kończy się działalność rolnicza a zaczyna produkcja wina.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mamy możliwości korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania, gdyż ustawa ta wyłącza ryczałtową formę opodatkowania dla podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Zatem przychody osiągane z produkcji i sprzedaży wina uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych zaliczane do innych źródeł – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie w formie zasad ogólnych.

Od osiągniętego przychodu możemy odliczyć koszty uzyskania przychodu (art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Później ustalamy dochód albo stratę zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodu możemy także rozliczyć stratę z poprzedniego roku wynikającą z tej działalności winiarskiej. Po ustaleniu dochodu wyliczamy wysokość podatku dochodowego.

Dochody rozliczane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli:

  • 0% do 30.000,00 PLN dochodu – kwota wolna od podatku,
  • 12% od 30.000,00 PLN do 120.000,00 PLN dochodu,
  • 32%  powyżej 120.000,00 PLN dochodu.

Należy pamiętać, że w tym przypadku nie ma obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji księgowej. Jednak dla przejrzystości zapisów proponuję prowadzić prostą ewidencję dla celów rozliczenia podatku dochodowego. Poniżej przykład prostej ewidencji.

To ewidencję możesz prowadzić łącznie dla całego roku, jak i za każdy miesiąc osobno. Pozwoli ci ona w sposób prosty i przejrzysty przygotować się do rozliczenia rocznego. W przychodach wykazujemy osiągnięte przychody netto (bez VAT) ze sprzedaży produktów (wino) i usług (szeroko rozumianego udziału w degustacji) na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej oraz na podstawie faktur sprzedaży. Wartości netto kosztów wpisujemy na podstawie faktur oraz dowodów zakupu. Wszystkie wpisy muszą być dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów sprzedaży jak i zakupów.

Do 30 kwietnia kolejnego roku po roku rozliczanym, mamy obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-36, w której wykażemy osiągnięte przychody, poniesione koszty z wyrobu i sprzedaży wina przez producenta będącego rolnikiem z upraw własnych.

Poniżej na druku deklaracji PIT-36 zaznaczyłam, w którym miejscu należy wpisać rozliczenie powyższej produkcji. Na drugiej stronie w wierszu 9 w pozycjach wpisujemy odpowiednio:

– pozycja 120 – całoroczna wartość przychody netto (bez podatku VAT)

– pozycja 121 – całoroczna wartość kosztów uzyskania przychodów (bez podatku VAT)

– pozycja 122 – pozycja 120 minus pozycja 121 – od całorocznej wartości przychodów netto (bez podatku VAT) odejmujemy całoroczną wartość kosztów uzyskania przychodów (bez podatku VAT) – wartość dodatnia, czyli dochód

– pozycja 123 – pozycja 120 minus pozycja 121 – od całorocznej wartości przychodów netto (bez podatku VAT) odejmujemy całoroczną wartość kosztów uzyskania przychodów (bez podatku VAT) – wartość ujemna, czyli strata

PRZYKŁAD:

Przychód50.000,00 PLN
Koszty uzyskania przychodu20.000,00 PLN
Dochód (strata – wartość ujemna)30.000,00 PLN

Jak to wpisujemy?:

Później wyliczamy podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową oraz uwzględniając ewentualne inne osiągnięte dochody w roku, za które składane jest rozliczenie.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz