Kupujesz winogrona gdy robisz wino? Od 01 stycznia 2024 masz nowy obowiązek

for

Nie istotne czy jesteś drobnym producentem wina czy też producentem wina, tutaj ważne jest z czyich winogron produkujesz wino, czy  to są winogrona z Twoich własnych upraw czy też z kupionych winogron.

Jeżeli do produkcji wina kupujesz winogrona, które nabywasz od producentów rolnych i je przetwarzasz jesteś zobowiązany do dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa, natomiast jeżeli produkujesz wino tylko i wyłącznie z upraw własnych nie podlegasz obowiązkowi wpłat na ten Fundusz

Fundusz Ochrony Rolnictwa został utworzony ustawą, która weszła w życie od 01 lipca 2023 roku. Celem funduszu jest stworzenie możliwości prawnych dzięki którym producenci rolni będą mogli otrzymać rekompensatę z tytułu utraty przychodów w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

  1. Każdy kto nabywa, skupuje, przechowuje, obrabia lub przetwarza produkty rolne. Taka osoba zgodnie z ustawą nazywana jest „podmiotem skupiającym”,
  2. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Jeżeli do produkcji wina kupujesz winogrona (dotyczy to także innych produktów rolnych, np.: inne owoce, warzywa i oczywiście nie musisz z nich robić wina tylko w inny sposób jest przetwarzać) nabyte od producentów rolnych i nabyte produkty rolne skupujesz, przechowujesz, obrabiasz lub przetwarzasz zgodnie z ustawą o Funduszu Ochrony Rolnictwa jesteś zobowiązany do dokonywania wpłat na ten Fundusz i jesteście wtedy nazywani „podmiotem skupiającym”.

Produkty rolne zostały określone w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ogólnie można powiedzieć, że są to produktu wyprodukowane w ramach działalności rolniczej, przede wszystkim warzywa, owoce i zboża, ale to nie wszystko. Poniżej możesz pobrać plik, w którym jest załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. pobierz

Producentem rolnym jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115.

Zgodnie z powyższymi przepisami „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz które prowadzą działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa wylicza się na podstawie wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR, w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług.

Podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za okresy kwartalne.

Podmiot skupujący składa dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego, kwartalne deklaracje o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację:

– za I kwartał 2024 roku do 26 kwietnia 2024,

– za II kwartał 2024 roku do 26 kwietnia 2024,

– za III kwartał 2024 roku do 28 października 2024 – to jest termin, w którym najprawdopodobniej będziesz składał deklarację

– za IV kwartał 2024 roku do 27 stycznia 2025.

W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero, podmiot nie jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokości naliczonych wpłat.

Formularz deklaracji o wysokości naliczonych wpłat można złożyć:

  • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
  • listownie,
  • za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji tutaj

Możesz również polubić

Dodaj komentarz