Próbki alkoholu, czy to rozchód na cele marketingowe?

probki1

Próbki alkoholu, które na targach i prezentacjach przekazywane są potencjalnemu klientowi do degustacji to zmora każdego producenta alkoholu …

Jak je zaksięgować ???

Jak je rozliczyć???

Co z VATem???

Trzeba VAT zapłacić czy też nie ???

Na początek trochę informacji, wyciągu z przepisów prawa, aby wyjaśnić Państwu tematykę próbek alkoholu wykorzystywanych przez producentów alkoholi do reklamy swoich produktów.


Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

W przypadku tytułowej tezy bliżej musimy się przyjrzeć „odpłatnej dostawie towarów i odpłatnemu świadczeniu usług na terytorium kraju”.


Przez odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju należy rozumieć między innymi:

 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży z odroczoną płatnością, o ile umowa ta przewiduje, że w przypadku normalnych zdarzeń z nią związanych lub z chwilą zapłaty ostatniej raty zostanie przeniesione prawo własności,
 • przeniesienie prawa własności towarów będzie miało miejsce w zamian za odszkodowanie nakazane przez organ władzy publicznej lub do jego przeniesienia dojdzie z mocy prawa,
 • wydanie towarów na podstawie umowy komisu,
 • wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu,
 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Od powyższej zasady obowiązuje wyjątek wskazany w art. 7 ust. 3, 4 i 7 ustawy o VAT:


Przekazywanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie jest uważane za odpłatną dostawę towarów podlegającą pod opodatkowanie VAT. Warunkiem jest to, że muszą one zostać przekazane na cele związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

probki2

Następnie musimy przyjrzeć się definicją prezentu i próbki.

Za prezenty o małej wartości uważane są te:
– przekazywane jednej osobie przez podatnika będącego sprzedawcą towarów, których łączna wartość nie przekracza w danym roku podatkowym kwoty 100 zł netto (bez VAT).
Warunkiem jest prowadzenie przez przedsiębiorcę ewidencji pozwalającej ustalić tożsamość tych osób.

Prezenty o małej wartości to również takie, które po przekazaniu nie zostały ujęte w ewidencji o ile cena jednostkowa netto nabycia towaru (bez podatku), a kiedy cena nabycia nie jest znana, to jednostkowy koszt wytworzenia jakie zostały określone w chwili przekazywania towaru nie przekraczają wartości 20 zł.

Natomiast za próbkę uważa się:
– egzemplarz towaru lub jego mała ilość, która wystarcza do tego, aby dokonać oceny cech i właściwości towaru.

Przekazanie lub inaczej wręczenie próbki przez producenta alkoholu ma w założeniu promować towar i zasadniczo nie służy zaspokajaniu potrzeb odbiorcy w zakresie otrzymanego towaru, chyba, że zaspokojenie tych potrzeb stanowi nieodłączny element promocji towaru i ma skłaniać do jego zakupu.

TSUE w wyroku z dnia 30.09.2010r. o sygn. C-581/08 objaśnił, że próbka towaru to […] „egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi.

Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych”. […].


Reasumując:
Nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości lub próbek produktów nie jest opodatkowane podatkiem VAT, pod warunkiem, że:

 • przekazanie służy celom prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej,
 • przekazanie dokonywane jest w celu promocji oraz w celach reklamowych podatnika związanych z danym towarem w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 •  przekazane próbki lub towary o małej wartości nie zaspokajają potrzeb nabywcy, a służą jedynie jako zachęta do zakupu danego towaru,
 • w przypadku prezentów o małej wartości nie zostały użyte towary o wartości przekraczającej 100 zł lub 20 zł.

W przypadku producentów alkoholi mamy do czynienia z rozdawaniem próbek towarów w celu promocji oraz celach reklamowych podatnika związanych z danym towarem w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.


W niektórych okolicznościach towar pełnowartościowy (butelka) może być traktowany jak próbka towaru. Oznacza to, że jego wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Takie stanowisko potwierdza też Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej, sygn. 0113- 1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK z dnia 26 lutego 2016 roku napisał, że:

„Działalność podatnika obejmuje produkcję i dystrybucję dwóch podstawowych grup produktów: margaryn i tłuszczy oraz różnorodnych wyrobów piekarniczych, takich jak pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki, bułki z serem), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką, etc.) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty). Jednostką sprzedaży w działalności jest karton produktów.

Podatnik chce przeprowadzić kampanię marketingową polegającą na wysyłaniu do klientów próbek towarów. W wysyłanych kartonach znalazłyby się towary takie jak w standardowej sprzedaży. Wydanie towarów nie byłoby powiązane z konkretną transakcją zakupową a stanowiło tylko możliwość przetestowania przez nabywców produktów. Cel wysyłki kartonu z towarami do nabywcy ma na celu promocję marki oraz zapewnienie wzrostu sprzedaży. Próbki miałyby postać kartonu produktów, zawierającego te same towary co w standardowej sprzedaży lub kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów właściwych” (…) „w powyższych okolicznościach przekazanie zarówno kartonu produktów, zawierającego te same towary jak i kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów jest w pełni uzasadnione, ponieważ potrzeba kampanii promocyjnej wymaga użycia i pokazania pełnowartościowego produktu, jakim klient byłby zainteresowany. Wobec tego należy uznać, że przekazanie kartonu produktów, zawierającego te same towary lub kartonu produktów zawierającego różne towary, spełnia definicję próbki określonej w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT i w konsekwencji ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Rozdawany przez producentów alkoholu towar podczas degustacji w formie próbek na cele promocji i reklamy jest ściśle związany z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i klient otrzymuje małą próbkę promującą produktu, która w żaden sposób nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb. Z tego powodu nieodpłatne wydanie próbek nie nakłada na podatnika obowiązku opodatkowania czynności wydania próbki podatkiem VAT (art. 7 ust. 3 oraz ust. 7 ustawy o VAT).

Możesz również polubić

Dodaj komentarz