Rozliczenie roczne WINIARZA – część 1.

PIT-36 CIT-8

Przed nami, jak co roku, rozliczenie roczne, które w zależności od formy prowadzenia przez nas rozliczeń podatkowych musimy złożyć bądź do 31 marca 2023 r. bądź do 02 maja 2023 r., gdyż 30 kwietnia 2023 r. to niedziela, a 01 maja 2023 r. to święto.

Rodzaje producentów wina

W zależności od ilości wyprodukowanego rocznie wina mamy różne rozliczenia roczne przychodów osiąganych ze sprzedaży wina.

Jak już wiecie zgodnie z nową ustawą winiarską możemy wyodrębnić:

  • producenta wina, albo
  • drobnego producenta wina z upraw własnych.

Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego możemy wyodrębnić:

  • przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów wina będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, przetwarzanych w inny sposób niż przemysłowy – drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej napojów alkoholowych, jeżeli nie są spełnione warunki do zaliczenia produkcji takich napojów do przychodów z innych źródeł (patrz punkt powyższy) – drobny producent wina z upraw własnych od 100 hl do 1000 hl,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej produkcji wina z winogron nie pochodzących z upraw własnych – producent wina.

Dodatkowo musimy zauważyć że w drugim i trzecim przypadku mamy obowiązek  prowadzenia działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, natomiast w pierwszym przypadku rozliczenie będzie dotyczyło tylko osób fizycznych będących rolnikiem mającym uprawy własne winorośli.

Rozliczenia roczne

Drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl rozlicza swoje przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dochody rozliczane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli:

  • 0% do 30.000,00 PLN dochodu – kwota wolna od podatku,
  • 12% od 30.000,00 PLN do 120.000,00 PLN dochodu,
  • 32%  powyżej 120.000,00 PLN dochodu.

Przychody osiągnięte ze sprzedaży wina w ilości nieprzekraczającej 100 hektolitrów w ciągu roku podatkowego, stanowią źródło przychodów jakim są inne źródła stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od przychodów osiągniętych w roku podatkowym możemy w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, w wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od przychodu osiąganych ze sprzedaży wina w związku z powyższym możemy odliczyć koszty związane z produkcją wina np.: zakup urządzeń do obróbki winogron, butelek do wina, korków, nakrętek, etykiet, itp.

Zaznaczyć należy, że w przypadku rozliczania się jako drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl, nie możemy odliczyć od przychodów kosztów związanych z owocami używanymi do produkcji wina.

Rozliczamy się na druku PIT – 36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz ten jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągnięte przez nich odchody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT – 37.

Termin składania zeznania rocznego zaczyna się od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowy. W 2023 roku termin złożenia rozliczenia rocznego mija 02 maja, gdyż 30 kwietnia przypada w niedziele, a 01 maja to święto.

Rozliczenie roczne składamy do urzędu skarbowego właściwego ze względu  na miejsce zamieszkania rolnika.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz