Sadzonki winorośli a koszty uzyskania przychodu.

winiarstwo

 Kwiecień – maj to czas sadzenia winorośli i początek prac pielęgnacyjnych w winnicy.

Wydatki związane z przygotowaniem gruntu pod uprawę winorośli, zakup sadzonek, a także koszt zakupu i montażu rusztowań stanowią duże obciążenie dla początkującego winiarza. Przyjmuje się, że cena 1 ha nowych nasadzeń wraz z montażem rusztowań to koszt około 200 tys. zł.

Czy można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu???

Aby prawidłowo odpowiedzieć na podstawione pytanie musimy określić kiedy kończy się działalność rolnicza a kiedy zaczyna się produkcja wina.

Ustawodawca precyzyjnie określił co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów rolniczych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych uprawa albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność (…), z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ustawodawca w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Musimy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi miej niż 100 hektolitrów wina w roku winiarskim wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego wynika iż między przychodem a kosztem uzyskania przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie przychodu, ewentualnie na zwiększenie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 • poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu,
 • wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne do analizy odpowiedzi na nasze pytanie należy wskazać, iż rolnik prowadzący działalność w zakresie uprawy winorośli i ponoszący wydatki związane z uprawą winorośli, do których można między innymi zaliczyć:

 • zakup sadzonek winorośli,
 • zakup nawozów i środków ochrony roślin,
 • zakup i montaż rusztowań,
 • zakup paliwa do sprzętu rolniczego,
 • zakup maszyn i urządzeń do wykonywania prac polowych (ciągnik, wiertnica, opryskiwacz, pielnik, sekatory, itp.),
 • zakup i montaż ogrodzenia winnicy,

które uwzględniają specyfikę uprawy winorośli, należy zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności rolniczej, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychody uzyskiwane z produkcji i sprzedaży wina.

Natomiast wydatki związane z produkcją wina, do których można zaliczyć:

 • zakup odszypułkowarkę,
 • zakup prasy,
 • zakup kadzi i pojemników fermentacyjnych,
 • zakup butelek,
 • zakup korków,
 • zakup kapturków na butelki, i inne,

w myśl obowiązujących przepisów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością w zakresie wyrobu i sprzedaży wina, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ich poniesienie generuje przychody podlegające opodatkowaniu, zaliczane do innych źródeł bądź do kosztów działalności gospodarczej. Poniższa grafika przedstawia podział wydatków ze względu na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu bądź do kosztów działalności rolniczej.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz